Szkolenie ratowników wodnychWymogi dla kandydatów do szkolenia:
1. Posiadanie umiejętności pływania.
2. Ukończenie 18. roku życia (najpóźniej w roku, w którym odbywa się szkolenie).
3. Przynależność do Beskidzkiego WOPR (wpisowe + legitymacja + opłacona składka członkowska).
4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Zapoznanie się z treścią Regulaminu i Programu szkolenia.
6. Przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu.

Do pobrania:
Regulamin i Program szkolenia ratowników wodnych
Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z biurem Beskidzkiego WOPR osobiście, telefonicznie (tel. 33 812 37 86) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@wopr.bielsko.pl) oraz o złożenie lub przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną bądź tradycyjną.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o Ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1482) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (art. 15 pkt 1 tejże Ustawy stanowi, że szkolenia ratowników wodnych realizują, tzn. organizują i prowadzą, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 747) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

W myśl Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1482) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Ratownik Wodny to:
osoba, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, spełniająca wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1115) dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika, zatrudniona lub pełniąca służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będąca członkiem tego podmiotu.

Zgodnie z powyższą definicją, aby posługiwać się tytułem ratownika wodnego jako osoby wykonującej zawód (zatrudnionej na obszarze wodnym) należy:
1. Odbyć szkolenie ratowników wodnych i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu ww. szkolenia zgodne z wzorem, który określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym lub posiadać właściwy stopień nadany przez WOPR uzyskany w wyniku ukończenia kursu rozpoczętego najpóźniej przed 1 stycznia 2012 roku.
2. Posiadać co najmniej jeden rodzaj kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym (np. patent, ukończony kurs specjalistyczny).
3. Spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego (przy jednoczesnej realizacji doskonalenia zawodowego) lub ratownika (m.in. posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika).
4. Być zatrudnionym lub pełnić służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub być członkiem tego podmiotu.

UWAGA! Do wykonywania zawodu ratownika wodnego upoważnia jednoczesne spełnienie wszystkich czterech ww. warunków.


Kurs na stopień
Młodszego RatownikaMłodszy Ratownik to praktykant - osoba, która stawia pierwsze kroki w ratownictwie wodnym. Może on pełnić dyżury społeczne - współpracując z ratownikiem wodnym, przygląda się jego pracy i poznaje tajniki zawodu.

Młodszy Ratownik nie może jednak pracować zawodowo.

Uzyskanie stopnia Młodszego Ratownika nie jest etapem szkolenia ratowników wodnych.

Wymogi dla kandydatów na kurs:
1. Posiadanie umiejętności pływania.
2. Ukończony 14. rok życia.
3. Przynależność do Beskidzkiego WOPR (wpisowe + legitymacja + opłacona składka członkowska).
4. Przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.
5. Przedstawienie pisemnej zgody na udział w kursie (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wystawia rodzic/opiekun prawny).

Do pobrania:
Program zajęć kursu na stopień Młodszego Ratownika

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o kontakt z biurem Beskidzkiego WOPR osobiście, telefonicznie (tel. 33 812 37 86) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@wopr.bielsko.pl).