Szkolenie ratowników wodnychWymogi formalne dla kandydatów do szkolenia:
1. Ukończony 18 rok życia.
2. Przynależność do Beskidzkiego WOPR (wpisowe + legitymacja + opłacona składka członkowska).
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Zapoznanie się z treścią Regulaminu i Programu szkolenia.
5. Przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu.

Do pobrania:
Regulamin i Program szkolenia ratowników wodnych
Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o Ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 656) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (art. 15 pkt 1 tejże Ustawy stanowi, że szkolenia ratowników wodnych realizują, tzn. organizują i prowadzą, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 747) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

W myśl Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 656) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Ratownik Wodny to:
osoba, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757, z późn. zm.), zatrudniona lub pełniąca służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będąca członkiem tego podmiotu.

Zgodnie z powyższą definicją, aby posługiwać się tytułem ratownika wodnego jako osoby wykonującej zawód (zatrudnionej na obszarze wodnym) należy:
1. Odbyć szkolenie ratowników wodnych i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu ww. szkolenia zgodne z wzorem, który określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym lub posiadać właściwy stopień nadany przez WOPR uzyskany w wyniku ukończenia kursu rozpoczętego najpóźniej przed 1 stycznia 2012 roku.
2. Posiadać co najmniej jeden rodzaj kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym (np. patent, ukończony kurs specjalistyczny).
3. Spełniać wymagania określone w art. 13, ust. 1 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
w tym: posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.
4. Być zatrudnionym lub pełnić służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub być członkiem tego podmiotu.

UWAGA! Do wykonywania zawodu ratownika wodnego upoważnia jednoczesne spełnienie wszystkich czterech w/w warunków.


Kurs na stopień
Młodszego RatownikaMłodszy Ratownik to praktykant - osoba, która stawia pierwsze kroki w ratownictwie wodnym. Może on pełnić dyżury społeczne - współpracując z ratownikiem wodnym, przygląda się jego pracy i poznaje tajniki zawodu.

Młodszy Ratownik nie może jednak pracować zawodowo.

Uzyskanie stopnia Młodszego Ratownika nie jest etapem szkolenia ratowników wodnych.

Wymogi formalne dla kandydatów na kurs:
1. Ukończony 14 rok życia.
2. Przynależność do Beskidzkiego WOPR (wpisowe + legitymacja + opłacona składka członkowska).
3. Przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.
4. Przedstawienie pisemnej zgody na udział w kursie (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wystawia opiekun prawny).

Do pobrania:
Program zajęć kursu na stopień Młodszego Ratownika