WERYFIKACJA DOKUMENTÓW
RATOWNIKÓW WODNYCH


Beskidzkie WOPR informuje wszystkich ratowników wodnych, którzy pracują zawodowo lub zamierzają podjąć pracę zawodową, że przeprowadzana jest weryfikacja posiadanych przez nich dokumentów na bieżący rok kalendarzowy. Ratownicy proszeni są o zgłaszanie się do biura Beskidzkiego WOPR.

Należy przedstawić oryginały następujących dokumentów:

1. Legitymacja WOPR z przynależnością do Beskidzkiego WOPR i opłaconą składką za rok bieżący.

2. Potwierdzony w legitymacji WOPR stopień co najmniej Młodszego Ratownika WOPR, uzyskany na kursie rozpoczynającym się najpóźniej przed 1 stycznia 2012 roku
lub
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych, zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

3. Ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika
lub
Dokument potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego w rozumieniu Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz dokument potwierdzający realizację doskonalenia zawodowego.

4. Patent, zaświadczenie lub inny dokument, potwierdzający posiadanie co najmniej jednego rodzaju kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.

5. Aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy w charakterze ratownika wodnego.

Po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentów, ratownik wodny otrzyma stosowną adnotację w legitymacji WOPR. Uzupełnione zostaną także ewentualne brakujące adnotacje o posiadanych zaświadczeniach i patentach.